Simon Klein

Simon Klein is global head of passive Sales at DWS